نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

 
هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی روستائیان از اجرای طرح‌های هادی در مناطق مرزی استان گلستان با تأکید بر دهستان ‌اترک از توابع شهرستان ‌گنبد کاووس می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوارهای ساکن در دهستان اترک از توابع شهرستان گنبدکاووس (به تعداد 3189 خانوار) میباشند که با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر به‌عنوان نمونه، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان ذی‌ربط تأیید و پایایی آن با انجام پیش‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (84/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش با استفاده از بسته نرم-افزاری (SPSS) و آزمون‌های تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی انجام گرفته است. به‌منظور سنجش عوامل مؤثر بر رضایت-مندی روستائیان از اجرای طرح ‌هادی، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، 23 متغیر در قالب چهار مؤلفه (‌کالبدی- زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی نشان می‌دهد که بُعد کالبدی- زیرساختی (با واریانس 94/20 درصد از مقدار ویژه) به‌عنوان مهم‌ترین عامل و بُعد اقتصادی (با واریانس 84/18 درصد از مقدار ویژه)، زیست‌محیطی (با واریانس 80/16 درصد از مقدار ویژه) و اجتماعی (با واریانس‌ 53/14 درصد از مقدار ویژه)؛ در مجموع 11/71 درصد از واریانس کل، میزان رضایت‌مندی روستائیان را از اجرای طرح هادی در ابعاد مختلف را نشان می‌دهد. همچنین نتایج حاصل از چرخش عامل‌ها به روش واریماکس نشان می‌دهد که از 27 متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی، تنها 23 متغیر که دارای بار عاملی بالای نیم درصد بوده‌اند باقی مانده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Villagers' Satisfaction with the Implementation of Rural Guidance in Border Areas (Case study: Atrak village, Gonbad Kavous city)

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Esmaili 1
  • Mehdi Khodadad 2
  • Roya Zare Ghale Sidi 3

1 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran,

2 (Master of Geography and Rural Planning, Golestan University, Iran)

3 (Master of Economics, Yazd University, Iran)

چکیده [English]

Abstract
The general purpose of this study is to analyze the factors affecting the satisfaction of villagers with the implementation of pilot projects in the border areas of Golestan province with emphasis on the village of Gonbad Kavous. The research method in this study is descriptive-analytical and the statistical population of this study is all the heads of households living in Turk village of Gonbad Kavous city (3189 households) who using Cochran's formula 380 people to نمونه As a sample, they were selected and measured by simple random sampling method. The apparent validity of the questionnaire was confirmed by relevant experts and its reliability was confirmed by performing a pre-test and calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.84). Statistical analysis of research data was performed using software package (SPSS) and tests of factor analysis and correlation analysis. In order to measure the factors affecting the satisfaction of villagers with the implementation of the master plan, using the factor-analysis model, 23 variables in the form of four components (الب physical-infrastructure, economic ‌ ‌ social and environmental) tested Were located. The results of the factor analysis test show that the physical-infrastructural dimension (with a variance of 20.94% of the specific value) as the most important factor and the economic dimension (with a variance of 18.84% of the specific value), bio ‌Environmental (with a variance of 16.80% of the specific value) and social (with a variance of 14.53% of the specific value); In total, 71.11% of the total variance shows the level of satisfaction of villagers with the implementation of master plans in various dimensions. Also, the results of factor rotation by Varimax method show that out of 27 variables included in the exploratory factor analysis, only 23 variables that had a factor load of more than half a percent remained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rural Master Plan
  • Village Satisfaction
  • Border Villages
  • Gonbad Kavous County