نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

چکیده

روش تحقیق در پژوهش از نوع توصیفی– تبیینی بوده که با استفاده از روش‌های گردآوری اطلاعات بصورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای دیدگاه‌ها، نظریات و تعاریف مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین با استفاده از روش میدانی (پرسش‌نامه، مشاهده، مصاحبه و برداشت میدانی) داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده و در نرم‌افزار SPSS پیاده شد سپس با توجه به آزمون آماری اسپیرمن به تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پرداخته شد حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران 120 عدد پرسش نامه که به‌صورت تصادفی در محل توزیع شد.  در جهت سنجش پایایی پرسش‌نامه از روش اندازه‌گیری آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به اینکه مقدار آلفای بالاتر از 0.7 مناسب و مطلوب بوده و هماهنگی درونی پرسش نامه را نشان می‌دهد. لذا آلفای به دست آمده برای پرسش نامه تکمیل شده 0.73 به دست آمد که برای تحقیق حاضر ضریب نسبتاً مناسب و مطلوبی می‌باشد. بر اساس نتایج در فرضیه اول؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر روشنایی-رنگ و زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 951/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی روشنایی-رنگ فرصت فرارو در زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه باشد هرچقدر روشنایی و رنگ شهر بیشتر و جذاب‌تر باشد در منظر و سیمای شهر تأثیرگذارتر است و تمایل افراد در زندگی در آن و رضایت ساکنین بیشتر می‌شود. در فرضیه دوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر کیفیت‌های محیطی-روشنایی و زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 878/0 است که نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین متغیر است یعنی کیفیت‌های محیطی-روشنایی فرصت فرارو در زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه می‌باشد و هرچقدر کیفیت محیطی بالاتر باشد تمایل و میل ساکنین در زندگی در منطقه و شهر افزایش می‌یابد. در فرضیه سوم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر نمای بدنه ساختمانی و زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 345/0- است که نشان دهنده رابطه معکوس متغیرهای تحقیق است یعنی هرچقدر نمای بدنه ساختمان ساده و معمولی و فاقد جذابیت بصری و ظاهری باشد همین باعث خدشه دار شدن منظر شهری و عدم تمایل ساکنین و رضایت آن‌ها از ساختمان‌ها می‌شود. در فرضیه چهارم؛ همبستگی اسپیرمن بین متغیر رنگ نمای ساختمانی می‌تواند چالشی فرارو در زیباسازی سیما و منظر شهری شهر ایذه در سطح معنی داری 000/0 و با 95 درصد اطمینان می‌توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد شدت رابطه بین متغیرها برابر 450/0- است که نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر است هرچقدر رنگ نمای ساختمانی با استانداردها و سلیقه ساکنین مطابقت نداشته باشد و فاقد جذابیت ظاهری باشد همین قضیه باعث عدم نارضایتی ساکنین و چالش منظر شهری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future opportunities and challenges in beautifying the urban landscape (Case study: Khuzestan province, Izeh city)

نویسنده [English]

  • Farnaz Taheri

MA in Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The research method in the research is descriptive-explanatory, which was used to collect information in the form of document and library study, the viewpoints, ideas and definitions related to the research topic were examined, and also by using the field method (questionnaire, observation, interview and field observation). The required data were collected and implemented in SPSS software, then data analysis and hypothesis testing were done according to Spearman's statistical test. The sample size in this research was 120 questionnaires that were randomly distributed in the place using the Cochrane sampling method. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the questionnaire. Considering that the value of alpha higher than 0.7 is suitable and desirable and shows the internal consistency of the questionnaire. Therefore, the alpha obtained for the completed questionnaire was 0.73, which is a relatively suitable and desirable coefficient for the current research. Based on the results in the first hypothesis; Spearman's correlation between the brightness-color variable and the beautification of the image and urban landscape of Izeh at a significance level of 0.000 and with 95% confidence it can be said that there is a significant relationship between these variables, the intensity of the relationship between the variables is equal to 0.951, which shows it gives a direct and positive relationship between the variables, i.e. lighting-color is an opportunity to beautify the urban landscape of Izeh. The more attractive the city's lighting and color is, the more effective it is in the city's landscape and the desire of people to live in it and the satisfaction of the residents. In the second hypothesis; Spearman's correlation between the variable of environmental qualities-lighting and the beautification of the image and the urban landscape of Izeh at a significance level of 0.000 and with 95% confidence it can be said that there is a significant relationship between these variables, the intensity of the relationship between the variables is equal to 0.878, which it shows the direct and positive relationship between the variables, that is, the environmental-lighting qualities are an opportunity to beautify the urban landscape of Izeh city. The higher quality of the environment, the greater the desire of residents to live in the region and city. In the third hypothesis; Spearman's correlation between the variable of building body facade and the beautification of the urban landscape of Izeh at a significance level of 0.000 and with 95% confidence it can be said that there is a significant relationship between these variables, the intensity of the relationship between the variables is equal to -0.345, which it shows the inverse relationship of research variables. Therefore, no matter how simple and ordinary the facade of the building is and lacks visual and appearance appeal, this causes damage to the urban landscape and residents' lack of desire and satisfaction with the buildings. In the fourth hypothesis; Spearman's correlation between the color variable of building facade can be a challenge in beautifying the image and urban landscape of Izeh at a significance level of 0.000 and with 95% confidence it can be said that there is a significant relationship between these variables, the intensity of the relationship between the variables is equal to 0.450 - which shows the inverse relationship between the two variables, no matter how much the color of the facade of the building does not match the standards and tastes of the residents and lacks external attractiveness, this is the reason for the dissatisfaction of the residents and the challenge of the urban landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space
  • Urban landscape
  • Quality of visual comfort
  • Beautification of urban landscape
  • Izeh city