نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار و مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

10.22034/jspr.2024.2012790.1049

چکیده

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌۀ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌۀ پایدار، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ‌محیطی و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺒﺰ مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣشکلات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ‌وﯾژه در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧشانگر ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی پایداری در آن‌هاﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اینکه ارزﯾﺎبی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎیی و اکولوژیکی زﯾﺴﺖ‌ﻣﺤﯿطی یکی از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اصلی پایداری در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و سعی دارد ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﺳبی را ﺑﺮای ﺳﺎکنان ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کند. ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺮﺧاﺳﺘﻪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌۀ پایدار اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ محیط‌زیست و ﺗﻮﺳﻌۀ پایدار ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت شاخص‌های شهر سبز در کلان‌شهر اصفهان است. به این منظور با استفاده از تطبیق‌ها به ارائۀ راهبردها می‌پردازد. ازاین‌رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای و میدانی و با کمک ابزار پرسش‌نامه ابتدا اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند و سپس با کمک نرم‌افزار SPSS به این نتیجه می‌رسد که ازنظر مردم «شاخص انرژی» مهم‌ترین عامل برای رسیدن به شهر سبز در اصفهان است. این درحالی است که با کمک تکنیک SWOT حرفه‌مندان شهری مهم‌ترین مؤلفه برای رسیدن به شهر سبز را حکمرانی زیست‌محیطی می‌دانند. همچنین مروری بر معیارها و شاخص‌های شهر سبز در دو شهر فرایبورگ و اصفهان نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین این دو شهر به‌لحاظ سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های توسعه مبتنی بر مسائل زیست‌محیطی وجود دارد. بدیهی است که تفاوت در وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، فنی، الگوی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری این دو کشور تأثیر قابل توجهی در دستیابی به اهداف شهر سبز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of sustainable development of Isfahan metropolis with emphasis on green city approach with comparative study of Freiburg and Isfahan

نویسندگان [English]

  • ali shafiee darafshani 1
  • Mohadeseh Sadat Amiri 2

1 Ph.D Student in Urban Planning Department, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor and Director of the Department of Architecture, Islamic Azad University, Dolat Abad Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Today, with the development of cities and the introduction of the principle of sustainable development, environmental issues and, green cities have been the focus of urban planners. The issues and problems that exist especially in the cities indicate the failure to achieve the characteristics of sustainability in them, while the spatial and ecological analysis of the environment has been one of the main characteristics of sustainability in the urban regions and districts, and it is trying to improve the urban environment. Provide suitable for the residents of the cities. The green city is one of the new approaches arising from the concepts of sustainable development, which can be used to improve the quality of the environment and sustainable urban development. The purpose of this research is to investigate the metropolis of Isfahan in terms of green city indicators to find out what is the state of this city in terms of the green city approach, and then with a look at Freiburg, Germany, which is a successful example of a green city in the world and adopted sister. Isfahan is known to implement strategies. Therefore, this research with  the  descriptive-analytical method and library and field method with the help of  a questionnaire firstly first collected the necessary information and then with the help of SPSS software it came to the conclusion concluded that according to the people, the energy index is the most important index for Reaching the green city is in Isfahan, while with the help of SWOT technique, urban professionals consider environmental governance to be the most important component to reach the green city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feasibility study
  • sustainable development
  • green city
  • Freiburg
  • Germany
  • Isfahan