نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

تضعیف دارایی هایی معیشتی جوامع محلی و در معنای عام آن فقر، از جمله چالش های اساسی در سطح جهان، به ویژه در جوامع در حال توسعه است. بواسطه شرایط خاص اقتصادی و محیطی کشور، ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و بسیاری از مناطق و سکونتگاه های آن، با چالش های معیشتی روبرو هستند. از آنجا که کشور ایران به واسطه در برگیری گستره وسیعی از شرایط انسانی و محیطی دارای شرایط متفاوتی در مناطق مختلف خود است؛ نحوه مواجهه با عوامل تاثیرگذار بر معیشت خانوارهای ساکن در مناطق آن، متفاوت از یکدیگر بوده و لازم است متناسب با شرایط خاص حاکم بر هریک، اقدامات مقتضی صورت پذیرد که لازمه آن شناسایی اصلی ترین عوامل اثرگذار بر معیشت است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش علم آینده نگاری، مصاحبه های صورت پذیرفته با افراد کلیدی در سکونتگاه­های شهرستان مانه­و­سملقان (126 سکونتگاه) در قالب پژوهش استقرایی و با بهره گیری از روش نظریه بنیادی، تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به صورت ترکیبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.  نتایج پژوهش حاکی از شرایط ناپایدار دارایی های معیشتی نقاط سکونتی شهرستان مانه­و­سملقان است. اگرچه در ناپایدارسازی ساختار معیشتی شهرستان عوامل مختلفی دخیل هستند. ولیکن در بین این عوامل آن دسته از عواملی که مستقیما به انسان و فعالیت های او ارتباط دارند بیشترین تاثیرگذاری را داشته اند و از آنجا که غالب این عوامل دارای عدم قطعیت بالایی می باشند، بایستی نحوه برخورد با آن ها متناسب با شرایط متغیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effective Key Factors on Sustainable Livelihoods Using Foresight Approach (Case Study: Maneh and Samalqan County)

نویسندگان [English]

  • Amin Tajarrod Farimani 1
  • Esmaeil Shieh 2

1 Master of Regional Planning, Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Professor of Urbanism, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The weakening of livelihood assets of local communities and poverty in the general sense is one of the fundamental challenges in the world, especially in developing societies. Due to the special economic and environmental conditions of the country, Iran is not exempt from this and many of its regions and settlements are facing livelihood challenges. Because the country of Iran has different conditions in its different regions due to the inclusion of a wide range of human and environmental conditions; The way of dealing with the factors affecting the livelihood of the households living in its areas is different from each other and it is necessary to take appropriate measures according to the specific conditions governing each one, which requires the identification of the main factors affecting the livelihood.
The current research method is of applied type and using the method of future research, interviews were conducted with key people in the settlements of Maneh township (118 settlements) in the form of inductive research and using the fundamental theory method, cross effects analysis, and Mic Mac software have been analyzed and evaluated in a combined way.
The research results indicate the unstable conditions of livelihood assets in the residential areas of Maneh. However, various factors are involved in the destabilization of the livelihood structure of the city. However, among these factors, those directly related to humans and their activities have had the most impact, and since most of these factors have high uncertainty, the way to deal with them should be appropriate to the changing conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable livelihood
  • Regional planning
  • Future research
  • Human settlements
  • Livelihood assets