نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگر جهاددانشگاهی واحداصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

سلامت شهری منعکس‌کنندة مجموع شرایط اجتماعی، جسمی، محیط فیزیکی و زیرساختی است که بر رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهری تأثیر می‌گذارد. بنابراین، علاوه بر موضوعات حول سلامتی و بهداشت مجموع ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط‌زیستی توصیف‌کنندة وضعیت سلامت شهری هستند. از بین ابعاد مذکور مسائل اجتماعی به‌شکل غیرقابل انکاری فرصت‌های انتخابی شهروندان در شهر، تفسیر آنان از شرایط، تعاملشان با دیگران و جهت‌گیری‌های رفتاری سلامت‌محور در شهر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت مضامین اجتماعی در تحقق‌بخشی به سلامت شهری، در پژوهش حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از روش مرور نظام‌مند، ضمن بررسی مطالعه‌های مرتبط، شاخص‌های اجتماعی سلامت شهری و زمینه‌های آن‌ توصیف شود. یافته‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های اجتماعی سلامت شهری را می‌توان در زمینه‌های «پویایی‌های جمعیت، آسیب‌های اجتماعی، شمولیت، سرمایه اجتماعی، کسب‌وکار، آموزش و سبک زندگی» بازتعریف کرد. همچنین قید اجتماعی توصیف‌کننده برای این شاخص‌ها متضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های انعطاف‌پذیری، نسبی بودن، توجه به معانی، ادراک زمینه و فرایند است. شاخص‌های برسازندة زمینه‌هایی، نظیر پویایی‌های جمعیت، آموزش و کسب‌وکار که برای توضیح آن می‌توان از داده‌های ثبتی بهره‌ برد و یا به‌دلیل آنکه روش‌های احصا و محاسبۀ آن‌ها به‌صورت کمی و جهانی تعریف شده است، قابلیت پیروی از الگوی یکسان را دارند، اما سایر زمینه‌ها، نظیر آسیب اجتماعی، شمولیت، سبک زندگی و مخصوصاً سرمایۀ اجتماعی متضمن مطالعه‌های زمینه‌محور هستند؛ مطالعه‌ای که براساس ویژگی‌های متمایز شهرها از یکدیگر، حتی به انتخاب و اولویت‌بخشی یک زمینه و کنار گذاشتن سایر زمینه‌ها از توصیف و بررسی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Place of Social Themes in Urban Health Studies

نویسندگان [English]

  • Mina Jalali 1
  • Hamed Sayar Khalj 2

1 PhD in Sociology, Researcher of ACECR, Isfahan Branch, Isfahan, Iran.

2 PhD in Sociology, Researcher of ACECR, Isfahan Branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Urban health reflects the total social, physical, environmental, and infrastructure conditions that affect the well-being and quality of life of citizens living in a city. Therefore, in addition to health issues, the total social, economic, physical, and environmental aspects describe the state of urban health. Among the mentioned dimensions, social problems undeniably affect the choice opportunities of citizens in the city, their interpretation of the conditions, their interaction with others, and health-oriented behavioral orientations in the city. Considering the importance of social themes in the realization of urban health, the present study attempted to describe the social indicators of urban health and its contexts using a systematic review method while examining related studies. The findings show that the social indicators of urban health can be redefined as "population dynamics, social harms, inclusion, social capital, business, education, and lifestyle." Also, the descriptive social adverb for these indicators implies considering the characteristics of flexibility, relativity, attention to meanings, context, and process perception. Constructive indicators in fields such as population dynamics, education, and business can be explained using registration data, or because their counting and calculation methods are defined quantitatively and globally, they can follow the same pattern. However, other fields, such as social harm, inclusion, lifestyle, and, exceptionally, social capital, involve context-based studies. A study that, based on the distinctive characteristics of cities, will even lead to selecting and prioritizing a field and excluding other fields from description and investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Health
  • Social Damage
  • Inclusion
  • Lifestyle
  • Social Capital